Custom Bg

Политика за защита на личните данни

 

1. "Вивид естейтс" АД е вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 175453688, със седалище и адрес на управление в град София, 1000, жк. София парк, сграда 16/З. "Вивид естейтс" АД е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно действащия Закон за защита на личните данни (ЗЗДЛ) с идентификационен номер 22880. "Вивид естейтс" АД защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона, който е в сила, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).

Контакт с администратора може да осъществите:

(а) по имейл на адрес: info@spark-bg.com

(б) на адреса на управление на дружеството: София, 1000, ж.к София парк, Сграда 16/З

2. Информацията в този раздел е насочена към всяко физическо лице, независимо дали лично е в отношение с "Вивид естейтс" АД, като представител, упълномощено лице или служител на юридическо лице. Този раздел е предназначен да информира лицата за личната информация, която събираме; защо я събираме; начина и сроковете, в които я обработваме и защитаваме. Политиката за защита на данните цели да разясни и правата, които физическите лица имат във връзка с обработването на личните им данни.

3. "Вивид естейтс" АД обработва лични данни само на предвидените в закона основания, а именно: а) съгласие за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели; б) когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на администратора; д) други основания, определени в закон.

Предоставянето на лични данни е винаги доброволно, информирано  и може да бъде оттеглено във всеки момент.

4. Събраната от и за физическите лица - субекти на лични данни - информация се обработва от "Вивид естейтс" АД единствено за идентификация при предоставяне на искани услуги; обработка на подадени запитвания, както и за изпълнение на законови задължения на администратора и изисквания на държавни органи и комисии.

Изискваме предоставяне на лична информация за ползване на специални търговски отстъпки и условия по абонаменти карти.

5. "Вивид естейтс" АД обработва следните видове лични данни: имена, дата на раждане, данни за контакт (имейл, телефон) в комбинация с персонални данни за плащания, вписвания и др., както и данни за здравословно състояние, когато се изготвя индивидуална спортна програма.

6. За целите на обработването и съгласно действащото законодателство, събраните от "Вивид естейтс" АД лични данни могат да бъдат обработвани и включени в база данни и на трети лица, действащи от името и под контрола на "Вивид естейст" АД, търговски партньори и контрагенти, както и на друго лице - орган на държавна, местна власт/комисия, ако е предвидено в нормативен акт.

7. "Вивид естейтс" АД не предоставя лични данни извън територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

8. "Вивид естейтс" АД ще обработва личните ви данни за срок не по-дълъг от периода, който е необходим за постигане на целите, за които се обработват, и допълнителен период от време за данъчни цели или за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

9. Във "Вивид естейтс" АД са приети всички вътрешни правила и инструкции за осигуряване на поверителност, и защита на личните данни. Дружеството предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Дружеството определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаването им.

10. Всяко лице има право:

(а) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни;

(б) по всяко време да поиска от "Вивид естейтс" АД да 1) коригира, изтрие ("да бъдете забравен"), да ограничи личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство, както и да 2) уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, извършено в съответствие с подточка 1), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия за "Вивид естейтс" АД;

(в) да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор на друг (право на преносимост), когато това е технически осъществимо;

(г) да възрази пред "Вивид естейтс" АД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно и не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата на свободите в качеството му на субект на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(д)  на жалба до надзорен орган;

(е) на всички останали права, съгласно ЗЗДЛ и Общия регламент относно защита на данните.

Правата си като субект на лични данни всяко лице може да осъществи по някой от посочените в т.1 начини за контакт.

11. Тази политика е актуална към 25.05.2018 г. Тя може да бъде изменена по инициатива на "Вивид естейтс" АД или на компетентен орган поради изменение на действащото законодателство.